مقالات نهال پسته

هرس دستی پسته

هرس دستی پسته

هرس دستی پسته ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، اﯾﻦ روش اوﻻً ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ در درﺧﺖ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮه ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

همچنین ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رﺷﺪ ﻋﺮﺿﯽ درﺧﺖ در ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮدد وﺳـﺎﯾﻞ و ادوات ﮐﺸـﺎورزي، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ روش ﻫﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻫـﺮس ﺳﺮﺑﺮداري ﻧﺪارد .

دلایل هرس درخت پسته

هرس یا تربیت درختان را می‌توان نوعی هنر در علم باغبانی دانست که به کمک هرس، شکل ظاهری درخت و جهت رویش آن را می‌توان بهبود بخشید. درخت پسته نیز در طی دوران حیات خود به هرس نیاز دارد. زیرا یک ویژگی فیزیولوژیکی به نام چیرگی انتهایی در دوران رشد آن بروز می‌کند. به این معنی که شاخه‌های جدید و قوی از قسمت انتهایی شاخه تولید می‌شوند که مانع تولید و رشد شاخه‎‌های جانبی می‌گردند.

از طرفی به دلیل اینکه جوانه‌های گل بر روی شاخه‌های یک ساله و به صورت جانبی تشکیل می‌شوند . این جوانه‌های گل در نهایت تشکیل خوشه و میوه می‌دهند. بنابراین اگر هرس انجام نگیرد در سال‌ بعد به جای این جوانه‌های گل، شاخه شلاقی و کوتاه تولید می‌شود که بر روی این شاخه‌ها جوانه گل تشکیل نمی‌شود و میزان باردهی کاهش می‌یابد.

بهترین روش تقویت شاخه های درخت پسته

 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎل آوري، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺣـﺪود ﻧﺼـﻒ ﺗﺎ 2/3  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ ﺑﺎﻗﯽ‌ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻋﺚ‌رﺳﯿﺪن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ -ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از رﯾـﺰش ﺟﻮاﻧـﻪ ﮔـﻞ-ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل آﯾﻨﺪه -ﺳﺎل ﮐﻢ ﺑﺎر- ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ -ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺎل آوري- و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺼﻞ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎﺟﻮش در هرس دستی پسته

از ﺑﯿﻦ‌ﺑﺮدن ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎ ﮐﻪ داراي رﺷﺪ ﻋﻤﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ . همچنین ﺗﻨﻪ ﺟﻮش ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﻧﺪام‌ﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺧـﺎﻟﯽ ﺗـﺎج ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پس ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زاوﯾﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺎﺋﻢ آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﻓﻘﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﻓﻘﯽ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه درﺧﺖ، اﻧﺠﺎم ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري و ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

نهالستان آوا نهال

نهالستان آوا نهال یکی از معتبرترین مراکز تولید و پرورش نهال در ایران است. این مجموعه با داشتن تجربه و دانش فنی مورد نیاز، به تولید نهال‌های مرغوب و با کیفیت از جمله درختان میوه، نهال‌های زینتی، نهال‌های گل و گیاهان دارویی می‌پردازد.

  • تلفن تماس با کارشناسان فروش : 09143417078
  • تلفن تماس با کارشناسان فروش : 09146517078

امتیاز شماpost

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *