مقالات نهال پسته

هرس ماشینی پسته

هرس ماشینی پسته

‌در این مقاله از وب سایت نهالستان آوا نهال می خواهیم در مورد هرس ماشینی پسته به طور جامع توضیحاتی ارائه دهیم. در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات‌ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده‌ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮزﻧﯽ در درﺧﺘﺎن ﻣﯿـﻮه و ﭘﺴـﺘﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارد. ﻋﻤﺪﺗﺎ در درﺧﺘﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐـﻪ رﺷـﺪ روﯾﺸـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ درﺧﺘـﺎن وﺟﻮد دارد. از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ﻫﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ارزاﻧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻣﻌﺎﯾـﺐ اﯾـﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮس و ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ غیرارادي اﺳﺖ.

اثرات هرس شدید درخت پسته

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮس‌ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄـﻊ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮ و ﻣﻔﯿﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت و ﮐﺎﻫﺶ‌ﻣﺤﺼﻮل و درآﻣﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑـﺎﻻ‌ﺑـﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ ﮐﺎر ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس ﺑﺮاي ﺳﺮﺑﺮداري و اﺣﯿﺎء ﺑﺎﻏﺎت ﭘﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻫﺮس ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ -ﺑﺎدي- ﻫﺮس ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼـﻮص ﺳﺮزﻧﯽ درﺧﺘﺎن و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﭼﯿﻦ ﮐﺮدن -ﺑﻐﻞ زﻧﯽ- ﯾﮏ ﻃﺮﻓـﻪ ﯾـﺎ دو ﻃﺮﻓـﻪ درﺧﺘـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐـﻪ درﺧﺘﺎن داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ و درﺧﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ ﯾﺎ درﺧﺘـﺎن ﻣﻘـﺪورﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺮاﮐﻢ درﺧﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻫﺮس ﻓﺮم دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸـﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ادوات ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ادوات ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

نهالستان آوا نهال

نهالستان آوا نهال یکی از معتبرترین مراکز تولید و پرورش نهال در ایران است. این‌مجموعه با داشتن‌تجربه و دانش‌فنی مورد‌نیاز، به تولید نهال‌های مرغوب و با کیفیت از جمله درختان میوه، نهال‌های زینتی، نهال‌های گل و گیاهان دارویی می‌پردازد.

  • تلفن تماس با کارشناسان فروش : 09143417078
  • تلفن تماس با کارشناسان فروش : 09146517078
امتیاز شماpost

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *